LÄNNEN METSÄTAITO RY SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Lännen Metsätaito r.y. Kotipaikka on Porin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa toimivien metsä- ja puualan yhdistysten yhteistoimintaelimenä 1) edistää metsäammattialan eri yhdistysten välistä yhteistoimintaa ja yhteishenkeä sekä kohottaa jäsenyhdistystensä jäsenien ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa, 2) vaalia yleensä metsäammattialan kehitystä ja perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) toimeenpanee valistustilaisuuksia, järjestää metsä- ja puualalle sopivaa kilpailutoimintaa, tukkilaiskisoja ja muita näihin verrattavia tilaisuuksia; 2) kokoaa varoja toimintansa tukemiseksi kilpailujen osanottomaksuilla, jäsenmaksuilla ja muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa toimivat, yhdistysrekisteriin merkityt metsä- ja puualan yhdistykset. Yhdistykseen liittyvät jäsenyhdistykset hyväksyy hallitus. Jäsenyhdistys voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tahi sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta on jäsenenä vielä sen kalenterivuoden loppuun.

Yhdistykseen voidaan ottaa myös henkilöjäseniä. Henkilöjäsenet hyväksyy hallitus. Henkilöjäsenillä on puhe- ja osallistumisoikeus yhdistyksen kokouksiin ja hallituksen kokouksiin. Henkilöjäsenten jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen esityksen pohjalta.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan vuosikokouksessa kutsua hallituksen esityksestä hyvin ansioituneita ja yhdistyksen toimintaa edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 §

Jos jäsenyhdistys ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai menettelee tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, tehköön hallitus siitä ilmoituksen vuosikokoukselle. Vuosikokous voi erottaa jäsenyhdistyksen, jos ¾ kokouksessa läsnäolevista äänistä sitä kannattaa ja päätös tulee voimaan heti. Jäsenyhdistyksellä, joka on eronnut tai erotettu, ei ole oikeutta tämän yhdistyksen varoihin. Erotettu jäsenyhdistys pääsee jälleen jäseneksi tehtyään siitä anomuksen hallitukselle ja sitoutumalla täyttämään tämän yhdistyksen sille asettamat sääntöjen mukaiset ehdot. Samanlaista käytäntöä sovelletaan myös henkilöjäseniin.

5 §

Jäsenyhdistykset maksavat liittymis- ja jäsenmaksut, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen, siihen kuuluvine asiakirjoineen, on oltava valmiina tammikuun loppuun mennessä hallituksen allekirjoittamana sekä jätettynä tilintarkastajille, joiden on, tilit tarkastettuaan palautettava ne hallitukselle, vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

6 §

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen saakka jäsenyhdistyksien esitysten perusteella vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitukseen valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että kaksi jäsentä on Meto Lounais-Suomi ry:stä sekä yksi jäsen kaikista muista jäsenyhdistyksistä , paitsi Lounais-Suomen Puumiehet ry:stä ja Satakunnan Puumiehet ry:stä, joilla on yksi yhteinen jäsen. Kaikille hallituksen jäsenille valitaan myös henkilökohtainen varamies.

Hallitukseen tulee kuulua vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt ja elimet. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, näistä kaksi yhdessä.

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Kukin jäsenyhdistys saa lähettää vuosikokoukseen edustajinaan kuusi jäsentä. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksen päivämäärää kirjallisella kutsulla jäsenyhdistykselle. Henkilö- ja kunniajäsenten kutsussa noudatetaan samaa käytäntöä.

Päätökset ja vaalit hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

8 §

Vuosikokouksessa 1) todetaan kokouksen laillisuus, 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä mahdolliset muut kokouksessa tarvittavat henkilöt, 3) todetaan saapuvilla olevat jäsenyhdistysten äänivaltaiset edustajat ja todetaan puhe- ja osallistumisoikeudella paikalla olevat henkilöjäsenet, 4) esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, 5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille, 6) käsitellään hallituksen laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle, a) määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, b) määrätään toimihenkilöiden palkkiot, c) päätetään varojen jakamisesta jäsenyhdistyksille, mahdollisuuksien mukaan, noudattaen näiden sääntöjen 11 §:n mukaista periaatetta 7) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka, 8) määrätään hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet jäsenyhdistyksien esitysten perusteella, 9) määrätään hallituksen jäsenet jäsenyhdistyksien esitysten perusteella, 10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet sekä 11) päätetään muista kokousohjelmaan hyväksytyistä asioista.

Vuosikokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

9 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo välttämättömäksi tai jokin jäsenyhdistys kokousasian ilmoitettuaan, sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää, jolloin kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa on noudatettava soveltuvin kohdin, mitä vuosikokouksista on sanottu.

10 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutosehdotus on tullut hyväksytyksi ¾ äänten enemmistöllä yhdistyksen vuosikokouksessa. Sääntöjen muutosehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

11 §

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen kokouksen yhtäpitävät päätökset, joita vähintään ¾ kokouksissa edustetuista äänistä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa lankeavat sen varat tasan jäsenyhdistyksille, ellei viimeinen kokous yksimielisesti päätä niiden luovuttamisesta johonkin muuhun yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

Porissa 08.04.2003 

TAKAISIN